Shop Shortcode - Ecig Organic
Home » Features » Shop Shortcode

Shop Shortcode

1. Products Categories Shortcode


Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137000

 

2. Product Category Shortcode


Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137001

 

3. Recent Products Shortcode


Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137002

 

4. Featured Products Shortcode


Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137003

 

5. Top Rated Products Shortcode


Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137004

 

6. Sales Products Shortcode


Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137005

 

7. Best Selling Products Shortcode


Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137006

 

8. Custom Products By Category Shortcode – Id/ Sku

Demo Shortcode Product by Sku

Demo Shortcode Product by Id

Demo Shortcode Product by Id & Sku

Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137007

Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137008

Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137009

 

9. Featured Product Slider Shortcode – Big Layout – 2 column

Feature Products Slider Shortcode&lt


Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137010

 

10. Best Sale Product Slider Shortcode – Small Layout – 3 column

Best Sale Product Slider Shortcode&lt

Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137011

11. Popular Product Slider Shortcode – Small Layout – 4 column

Popular Product Slider Shortcode


Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137012

12. Recent Product Slider Shortcode – Small Layout – 6 column

Recent Product Slider Shortcode


Syntax:

fec7e6f0ab5fec8813c487d917175137013

Smoke Free Electronic Cigarette | Are Electronic Cigarettes Safe | Buy Electronic Cigarettes Online | Electronic Cigarette Liquid | Electronic Cigarette Store | Electronic Cigarette Flavor | Electronic Cigarette With Flavors | Electronic Cigarette Cartridges | E Cigarette Starter Kit | E Cigarette Battery | Disposable E Cigarette